Jämför båtförsäkringar – halvt skydd

Vid försäkring av båt är det viktigt att avgöra om det är nödvändigt med en hel eller halv försäkring genom att jämföra båtförsäkringarna och deras villkor. En halv försäkring ersätter kostnader som uppstår vid brandskada, stöldskada eller skadegörelse. Brandskador som uppstår från lös eld, blixtnedslag eller en oförutsägbar explosion täcks av denna försäkring. Ersättning betalas också ut om försäkringshavaren blir bestulen eller är med om ett stöldförsök. Om en skada sker i samband med sjösättning, transport av båt eller upptagning av båt ersätter försäkringen detta. Krisförsäkringen ersätter nödvändig behandling eller vård av person som varit med om en olycka eller förlust som resulterat i psykisk ohälsa.

Om den försäkrade båtens förare eller brukare blir skyldig till skadestånd ersätter försäkringen dessa kostnader genom ansvarsskyddet. Via rättsskyddet gäller försäkringen om ägaren, brukaren eller föraren hamnar i en rättstvist i tingsrätt. Genom att teckna båtförsäkring online får båtägare detta skydd snabbt och enkelt. Nästan alla båtförsäkringar gäller i Norden, det vill säga, Sverige, Danmark, Finland, Norge och dessa länders territorialvattnen. Genom att jämföra båtförsäkringar går det också att se att generellt gäller dessa också i Östersjön, Kattegatt och Skagerack.

Jämför båtförsäkringar – helt skydd.

Om båtförsäkringar jämförs går det att se att en hel båtförsäkring omfattar alla villkor som ges i en halv försäkring samt ersättning vid sjöskada, sjöassistans och maskinskada.
Sjöskador, med andra ord, skador som orsakats av grundstötning, skada som leder till att vatten läcker in i båten eller annan skada som orsakas av en oförutsägbar händelse ersätts av försäkringen.

Om den försäkrade båten behöver sjöassistans och där med av en oförutsägbar anledning måste bogseras till närmsta reparatör täcks denna kostnad genom försäkringen. Bränsletransport ut till båten ingår också i denna försäkring, men måste bogsering och bränsletransport har generellt maxbelopp. En maskinskada som också är orsakad av en plötslig oförutsägbar händelse kan ersättas av försäkringen om det instämmer med villkoren som försäkringsbolagen sätter. Det är viktigt att vara medveten om att alla dessa skydd kommer med aktsamhetskrav som går att läsa om i villkoren. Det brukar generellt också ingå en självrisker som är lika viktigt att vara medveten om. All denna information går att finna när båtförsäkringar jämförs.